UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊDUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠTẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghịđịnh số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình; Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩymạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh NinhBình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạchchi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giáđất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 1469/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 và Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tàinguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng CụcThuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,Thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tiến Dũng

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHITIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤTKHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1317/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thẩm quyền: phê duyệt quy hoạch chitiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất đểbán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đô thị mới và điểm dân cư mới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân cóliên quan đến việc quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, quyết định đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới để bán đấugiá quyền sử dụng đất.

2. Không áp dụng quy định này đối với các trường hợp khác.

Chương II

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHITIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Điều 3. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thịmới và điểm dân cư mới

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệtquy hoạch chi tiết đối với các khu đất thuộc địa bàn liên huyện (thành phố, thịxã) và phân cấp cho Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thẩm định phêduyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đối với khu đô thị mới vàđiểm dân cư mới thuộc đô thị loại 3.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quyhoạch chung, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000đối với các khu đô thị mới và điểm dân cư mới thuộc đô thị loại 4 và loại 5;quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với các khu đô thị mới và điểm dân cư mớithuộc đô thị từ loại 3 đến
loại 5; quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo đúng quy định tại Nghị định số08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Điều 4. Thẩm quyền thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới vàđiểm dân cư mới

Thẩm quyền thu hồi đất để quy hoạch chi tiết xây dựng khu đôthị mới và điểm dân cư mới thực hiện theo quy định của Điều 44 Luật Đất đaingày 26/11/2003.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngkhu đô thị mới và điểm dân cư mới

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhân cấp cho Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã Quyết định đầu tư các dự án thuộc ngânsách địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới và điểm dân cư mớicó mức đầu tư không quá 10 (Mười) tỷ đồng tiền Việt Nam.

(Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi phí đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá không vượt quá 30% tổng số tiền thu đượctừ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá).

Điều 6. Xác định giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới

1. Giá đất khu đô thị mới và điểm dân cư mới được xác địnhtheo đơn giá đất hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã được Hội đồng nhân dântỉnh phê duyệt.

2. Trong trường hợp đất khu đô thị mới và điểm dân cư mớichưa có giá đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Căn cứ giá khu đất liền kề được Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã xem xét, quyết định.

3. Trong trường hợp giá đất khu đô thị mới và điểm dân cưmới đã có giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhưng giá đất đó chưa phù hợp với thựctế, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã quyết định điều chỉnh giá đất cho phù hợp để bán đấu giá quyền sửdụng đất nhưng mức giá điều chỉnh không quá (± 20%) so với giá quy định của Uỷban nhân dân tỉnh tại thời điểm điều chỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cấp, các ngành

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng,Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quantriển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy định này.

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nếu tổ chức, cánhân thực hiện nghiêm, có hiệu quả thì được khen thưởng theo quy định của phápluật về thi đua khen thưởng. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này thì tuỳtheo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.