THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG VŨ BÁ ỔN GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 5836/TTr-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2011; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 53/TTr-BNV ngày 08 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Bá Ổn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam và ông Vũ Bá Ổn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?