BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các bảo tàng

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Xét đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của các Bảo tàng".

Điều 2: Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ có Bảo tàng trực thuộc, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin có liên quan, Giasm đốc các sở Văn hoá - Thông tin và Giám đốc các Bảo tàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Khoa Điềm