THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 132/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao Thông tấn xã Việt Nam quản lý

và tổ chức lại báo "Tin Việt Nam"(VIETNAM COURIER)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;

Xét yêu cầu công tác thông tin đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Giao Thông tấn xã Việt Nam quản lý báo "Tin Việt Nam" (Vietnam Courier). "Tin Việt Nam" là báo đối ngoại có tính chất quốc gia được xuất bản hàng tuần bằng tiếng nước ngoài. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và quản lý toàn diện hoạt động của báo "Tin Việt Nam".

Điều 2

Báo "Tin Việt Nam" hoạt động với những điều kiện sau:

1- Về tôn chỉ mục tiêu: Phản ảnh đường lối, chính sách, các chủ trương chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Giới thiệu đất nước, con người, lịch sử và nền văn hoá Việt Nam, những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, những tiềm năng và những khả năng của đất nước trong quan hệ hợp tác với các nước.

2- Về đối tượng phục vụ: Phát hành rộng rãi cho người nước ngoài.

Điều 3

Tổng Gián đốc Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm tuyển chọn cán bộ, tổ chức lại bộ máy của báo "Tin Việt Nam" để thực hiện tốt các quy định tại Điều 2.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm bàn giao báo "Tin Việt Nam" hiện do Bộ Ngoại giao quản lý sang Thông tấn xã Việt Nam và tiếp tục cộng tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho báo "Tin Việt Nam" hoạt động có hiệu quả;

Bộ Tài chính cùng Thông tấn xã Việt Nam tính toán đề bảo đảm kinh phí cần thiết cho hoạt động của báo "Tin Việt Nam" theo chế độ quy định, đồng thời có chế độ nhuận bút khuyến khích đội ngũ cộng tác viên của báo "Tin Việt Nam";

Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì cùng Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không, Cục Hàng hải, Liên hiệp đường sắt), Tổng cục Bưu điện, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch, bàn thống nhất về cơ chế phát hành rộng rãi báo "Tin Việt Nam" ra nước ngoài. Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm tìm kiếm các biện pháp mở rộng hệ thống đại lý ngoài nước.

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bộ Ngoại giao và Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương hoàn tất việc bàn giao và tổ chức lại báo "Tin Việt Nam" để báo "Tin Việt Nam" ra số mới từ tháng 1 năm 1993.

Điều 5

Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục trưởng các Tổng cục: Du lịch, Bưu điện, Hải quan, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh