THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1324/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1194/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sỹ Lò Văn Sáng, sinh năm 1939, quê xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, thương binh 1/4, đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 29 tháng 9 năm 2006 tại Sơn La.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Sơn La;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng