THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1325/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHDANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

2. Trường Đại học Xây dựng;

3. Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

4. Trường Đại học Hà Nội;

5. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

7. Trường Đại học Ngoại thương;

8. Trường Đại học Thương mại;

9. Trường Đại học Giao thông Vận tải;

10. Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

11. Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp;

12. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuậtTrung ương;

13. Viện Đại học Mở Hà Nội;

14. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thểthao Hà Nội;

15. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

16. Trường Đại học Khoa học và Côngnghệ Hà Nội;

17. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtHưng Yên;

18. Trường Đại học Tây Bắc

19. Trường Đại học Vinh;

20. Trường Đại học Sư phạm thành phốHồ Chí Minh;

21. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtthành phố Hồ Chí Minh;

22. Trường Đại học Kinh tế thành phốHồ Chí Minh;

23. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thểthao thành phố Hồ Chí Minh;

24. Trường Đại học Mở thành phố HồChí Minh;

25. Trường Đạihọc Giao thông vận tải (cơ sở 2) thành phố Hồ Chí Minh;

26. Trường Đại học Nông Lâm thành phốHồ Chí Minh;

27. Trường Đại học Luật thành phố HồChí Minh;

28. Trường Đại học Việt Đức;

29. Trường Đại học Cần Thơ

30. Trường Đại học Tây Nguyên;

31. Trường Đại học Đồng Tháp;

32. Trường Đại học Quy Nhơn;

33. Trường Đại học Nha Trang;

34. Trường Đại học Đà Lạt;

35. Đại học Thái Nguyên;

36. Đại học Huế;

37. Đại học Đà Nẵng;

38. Trường Dự bị Đại học Dân tộcTrung ương;

39. Trường Dự bị Đại học Dân tộc SầmSơn;

40. Trường Dự bị Đại học Dân tộcNha Trang;

41. Trường Dự bị Đại học thành phố HồChí Minh;

42. Trường Cao đẳng Sư phạm Trungương;

43. Trường Cao đẳng Sư phạm Trungương Nha Trang;

44. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ươngthành phố Hồ Chí Minh;

45. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc;

46. Trường Hữu nghị T78;

47. Trường Hữu nghị 80;

48. Viện Nghiên cứu Thiết kế trườnghọc;

49. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cungứng nguồn nhân lực;

50. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEOtại Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng