THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1326/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH NHIỆM KỲ 2004-2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dàinhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quyđịnh số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại tờ trình số 2543/TTr-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2638/TTr-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê chuẩn bổ sung ông Lê ThanhTuyền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TràVinh và ông Lê Thanh Tuyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TCCV, (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng