THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp,

đổi mới công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh như sau:

1. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối: Công ty Phát triển điện nông thôn.

2. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối khi bán cổ phần lần đầu: Công ty Cấp thoát nước.

3. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: Công ty Phát triển nhà.

4. Giao doanh nghiệp: Công ty Văn hoá tổng hợp.

5. Giải thể: Công ty Giống và Dịch vụ nông nghiệp.

Điều 2.Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này trong năm 2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng