THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 1330/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Tờ trình số 1642/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1232/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 9 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể thuộc tỉnh Phú Thọ (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-TTg , ngày03/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Tho;

3. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ;

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ