THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1332/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 1008/CTUBND-HC ngày 12 tháng 07 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1212/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 09 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 50 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (códanh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệpxây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng, các tập thể, cánhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-TTg , ngày 03/10/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

I. TẬP THỂ:

1. Bệnh viện Lao và Bệnh phổiSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Công ty Cấp nước tỉnh SócTrăng;

3. Hợp tác xã Nông nghiệp 19/5thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Quỹ Tín Dụng nhân dân PhúLộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnhSóc Trăng;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Trần Kim Anh, Phó Giámđốc Trung tâm Y tế dự phòng Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Ông Huỳnh Văn Cường, cán sựVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

3. Ông Hoàng Văn Cuông, Phó Giámđốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;

4. Bà Châu Thị Kim Chi, Giám đốcTrung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch thuộc Sở Thương mại-Du lịch tỉnh SócTrăng;

5. Ông Huỳnh Văn Chúng, Trưởngphòng Phòng Tái định cư - Phát triển xã hội thuộc Ban Quản lý dự án Bảo vệ vàPhát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng;

6. Ông Lê Phong Dinh, Phó Giámđốc Trung tâm dạy nghề thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

7. Ông Triều Quang Đức, Phó Giámđốc Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biểntỉnh Sóc Trăng;

8. Bà Trần Kim Đính, Bí thư ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

9. Ông Nguyễn Văn Gở, Kế toántrưởng Công ty Cấp nước Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

10. Ông Lê Văn Huề, Trưởng phòngPhòng Thương binh liệt sĩ và Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh Sóc Trăng;

11. Bà Lê Kim Hằng, Phó ChánhVăn Phòng Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

12. Bà Lưu Nguyệt Hồng, Phó Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

13. Ông Trần Văn Hem, Phó Bí thưHuyện ủy Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng;

14. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, PhóChủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

15. Ông Nguyễn Thế Khải, PhóGiám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

16. Bà Trịnh Thị Bảo Khuyên, PhóBí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

17. Bà Dương Kim Ngọc, Phó TổngGiám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, tỉnh Sóc Trăng;

18. Ông Nguyễn Thanh Kiệt, Ủyviên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

19. Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịchỦy ban nhân dân phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

20. Ông Lưu Văn Lâm, Ủy viênthường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

21. Ông Nguyễn Minh Lưu, Chủtịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

22. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giámđốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng;

23. Ông Nguyễn Văn Mun, Phó Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

24. Ông Đinh Văn Mười, Bí thư Đảngủy phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

25. Ông Nguyễn Thanh Mẫn, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

26. Ông Huỳnh Quốc Minh, PhóTổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, tỉnh Sóc Trăng;

27. Ông Phạm Văn Nhân, Phó TổngGiám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta, tỉnh Sóc Trăng;

28. Ông Lâm Văn Ngợi, Chuyênviên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

29. Ông Huỳnh Văn Nhu, Trưởngban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

30. Huỳnh Thanh Phương, PhóTrưởng phòng Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Sóc Trăng,tỉnh Sóc Trăng;

31. Ông Quách Ngọc Phương, PhóChủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng;

32. Ông Nguyễn Hoàng Phong,Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng;

33. Ông Huỳnh Thành phố, Trưởngphòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng;

34. Bà Trần Thị Ngọc Phước, Kếtoán trưởng Công ty Công trình đô thị thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

35. Ông Trương Vũ Phương, Trưởngphòng Nội vụ - Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

36. Trần Ngọc Quý, Phó ChánhThanh tra thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

37. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịchỦy ban Kiểm tra Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

38. Ông Lưu Quang Thông, Kế toántrưởng Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biểntỉnh Sóc Trăng;

39. Bà Trịnh Thị Ngọc Thúy, PhóChủ tịch Hội đồng nhân dân phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

40. Bà Thạch Thùy Trang, Trưởngban Nữ công thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

41. Ông Trần Minh Trí, Kế toántrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

42. Bà Trần Thị Thụy Trúc Thanh,Phó Bí thư Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Sóc Trăng;

43. Ông Đoàn Thanh Truyền,Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

44. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủnhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạnh trị, tỉnh Sóc Trăng;

45. Ông Lâm Thol, Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

46. Bà Cao Thị Vân, Giám đốcTrung tâm Bảo trợ tỉnh Sóc Trăng;

47. Bà Nguyễn Thị Phương Vân,Trưởng phòng Trả thưởng thuộc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng;

48. Ông Trương Văn Vụ, Chủ tịchHội Chữ thập đỏ huyện Thạnh trị, tỉnh Sóc Trăng;

49. Ông Trần Anh Xuân, Phó Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

50. Ông Phạm Minh Tiền, Giám đốcSở Thủy sản tỉnh Sóc Trăng;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.