THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
**********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số:1334/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO TỈNH NINH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 103,6 tỷ (một trăm linh ba tỷ 600 triệu) đồng từ nguồn dự phòng Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 để bổ sung cho dự án Hồ Sông Biêu và dự án Cấp nước Cà Ná-Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Bộ Tài chính tạm ứng 30 tỷ (ba mươi tỷ) đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh Ninh Thuận thực hiện và hoàn thành dự án Hồ Bà Râu trong năm 2008.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2008 từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh Ninh Thuận hoàn trả số vốn được tạm ứng nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website Chính phủ, các Vụ: NN, CN, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng