THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1344/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tíndụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Theo đề nghị Bộ Tài chính tại văn bản số 11518/BTC-TCNH ngày 17 tháng 8 năm2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Điều chỉnh mức vốn cho vay quyđịnh tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:

Mức vốn cho vay tối đa là860.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thươngbinh và Xã hội; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sáchXã hội, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, TKBT, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng