UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/2007/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẨY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bẩy hàng tuần đểtiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhândân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 116/TTr-SNV ngày 04 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bẩy hàng tuần.

1. Tổ chức làm việc vào ngày thứ bẩyhàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chínhsau đây:

a) Công chứng;

b) Chứng thực;

c) Các thủ tục hành chính liên quanđến hộ tịch;

d) Cấp, đổi Giấy chứng minh nhândân;

đ) Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu và cácthủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập cảnh;

e) Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng,chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải thuỷ, bộ; thuphí, lệ phí cấp, đổi, sát hạch lái xe, nhập, chuyển hồ sơ quản lý lái xe;

g) Đăng kiểm phương tiện vận tải cơgiới đường bộ, đường thuỷ;

h) Đăng ký, cấp biển số phương tiệngiao thông;

i) Đăng ký các loại phương tiện vậntải thuỷ, xe máy chuyên dùng thi công;

k) Cấp Giấy phép xây dựng, quyền sởhữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng;

l) Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh; tiếp nhận hồ sơ Dự án đầu tư, thẩm định trình cấp có thẩm quyềncấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp;

m) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất;

n) Thu thuế, lệ phí trước bạ và cáckhoản thu khác liên quan đến nhà, đất, phương tiện giao thông; thu phạt vi phạmhành chính các loại; giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn chính sách, thủ tục hànhchính cho người nộp thuế; đăng ký mã số thuế, mua hoá đơn, đăng ký sử dụng hoáđơn tự in; tiếp nhận hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý, năm nếu ngày cuối cùngcủa thời hạn nộp hồ sơ khai thuế vào ngày nghỉ cuối tuần.

2. Ngoài những thủ tục hành chính nêutại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp vàđiều kiện của tỉnh, các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hànhchính khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ bẩy.

3. Thời gian làm việc ngày thứ bẩynhư ngày làm việc bình thường. Các đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủtục hành chính vào ngày thứ bẩy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cáchkhoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào cácngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc. Những thủ tục hànhchính thuộc loại công việc giải quyết ngay thì bố trí cán bộ, công chức, viênchức giải quyết theo quy định; những thủ tục hành chính khác thì chỉ bố trí bộphận nhận và trả kết quả làm việc để tiếp nhận và trả kết quả, không bố trí cácbộ phận liên quan làm việc.

4. Cán bộ, công chức, viên chức làmviệc vào ngày thứ bẩy sẽ được bố trí nghỉ vào các ngày khác, bảo đảm làm việc40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ làm việc 40 giờ.Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ,chính sách theo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở,ngành, địa phương

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nướctỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cácphòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức làm việc vào ngày thứ bẩy hàngtuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính có liên quan được quyđịnh tại Điều 1 Quyết định này và quy định làm việc vào ngày thứ bẩy hàng tuầncủa các Bộ, ngành Trung ương (nếu có). Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơquan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn thông báo rộng rãi vềchủ trương này cho nhân dân và doanh nghiệp biết.

Định kỳ 6 tháng báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố có văn bản chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chứclàm việc vào ngày thứ bẩy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hànhchính theo thẩm quyền được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

3. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức và quản lý côngviệc, quản lý cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ bẩy hàng tuần,bảo đảm hiệu quả công việc, an ninh trật tự, an toàn cơ quan. Đồng thời, thựchiện đúng các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vàpháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cán bộ, công chức, viên chức được giaonhiệm vụ làm việc ngày thứ bẩy phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế củacơ quan, đơn vị và chính sách, pháp luật của Nhà nước như ngày làm việc bìnhthường trong tuần và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao trướcThủ trưởng cơ quan, đơn vị.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổnghợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắccủa các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức làm việc vào ngày thứ bẩyhàng tuần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành nêu tại khoản 1, Điều2 Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chứcđược giao nhiệm vụ làm việc vào ngày thứ bẩy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyếtnhững thủ tục hành chính căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Lộc