THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1347/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNGNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại tờ trình số 1907/TTr-UBND ngày07 tháng 8 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2683/TTr-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễnnhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 – 2011 củaông Trịnh Hoàng Lâm, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và ông Trịnh HoàngLâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng