THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 135/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNHNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việckéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 -2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dâncác cấp;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày27 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 70/TTr-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêchuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ2004 - 2011 như sau:

1. Các Phó Chủtịch:

- Ông NguyễnTiến Thành, để nhận nhiệm vụ mới.

- Ông Phan TiếnDũng, để nhận nhiệm vụ mới.

2. Ủy viên:

- Bà Đinh ThịThúy Ngần, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và cácông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng