UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Danh mục và mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp quan giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy; Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Cục Thuế tại Tờ trình số 72/TC-CT- VGCS ngày 11 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định bổ sung danh mục và mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy mới 100% vào phụ lục kèm theo Quyết định số 2225/QĐ- UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

STT

Hiệu xe

Loại xe

Phân khối

Giá bán lẻ

(đồng)

1

Piaggio

Piaggio-Vespa

125cc

62.000.000

2

Piaggio

Piaggio-Vespa

150cc

71.000.000

3

Sym

Attila-Victoria

125cc

23.500.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cao