THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1351/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ
Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/
NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ( Tờ trình số 523/TTr-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương ( Tờ trình số 1243/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 09 năm 2007 )

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho :

1. Liệt sỹ Hoàng Công Đức, sinh năm 1937, nguyên quán: xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Thương binh 1/4 (96%) , hy sinh ngày 15 tháng 06 năm 2007 do vết thương tái phát.

2. Liệt sỹ Nguyễn Phi Cơ, sinh năm 1930, nguyên quán: xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Thương binh 1/4 ( 81%) , hy sinh ngày 15 tháng 06 năm 2007 do vết thương tái phát.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban thi đua-Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
-
Website Chính phủ
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b),Mai (12b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng