ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản của tỉnh Yên Bái

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở; Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lư­ợc công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 167/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Nhân viên y tế tại các thôn, bản đang làm việc theo chế độ hợp đồng, được trả thù lao theo công việc thuộc địa bàn các xã của tỉnh Yên Bái.

2. Mức hỗ trợ

Ngoài mức trợ cấp 40.000 đồng/người/tháng theo văn bản số 1958/TC-NSNN ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí trợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng tại thôn, bản, hỗ trợ thêm:

- Hỗ trợ 60.000 đồng/người/tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản vùng cao;

- Hỗ trợ 40.000 đồng/người/tháng đối với nhân viên y tế các thôn, bản vùng thấp.

Thời gian hưởng mức hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế hàng năm của Ngân sách Huyện, được phân bổ qua Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý và chi trả.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo đúng quy định của Nhà nước. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động y tế thôn, bản, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm bổ sung kế hoạch Ngân sách chi hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh năm 2007 và căn cứ nguồn Ngân sách hàng năm để bố trí định mức chi theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành chức năng liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Xuân Lộc