UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚIBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trìnhmục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 12 năm 2011 Quyết định phê duyệt chiếnlược quốc gia về biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại tờ trình số 369/TTr-TNMT-TNN ngày 01 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉđạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại ThừaThiên Huế (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban:

Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịchUBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban (Thường trực BanChỉ đạo):

Ông Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường.

3. Các ủy viên:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Giám đốc SởTài chính;

- Ông Phan Thiên Định - Phó Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Kim Thành - Phó Giám đốcSở Nông nghiệp và PTNT

- Ông Nguyễn Đại Viên - Phó Giámđốc Sở Xây dựng;

- Ông Thái Tao - Phó Giám đốc SởNội vụ;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó CHT-Thammưu trưởng-Bộ CHQS tỉnh;

- Ông Phạm Văn Đức - Phó Giám đốcCông an Tỉnh;

- Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Giámđốc Sở Công Thương;

- Ông Dương Quang Minh - Phó Giámđốc Sở Y tế;

- Ông Phan Mãn - Phó Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ;

- Ông Võ Văn Tươi - Phó Giám đốcSở Giao thông vận tải;

- Bà Đỗ Thị Mỹ Châu - Phó Giám đốcSở Ngoại Vụ;

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lê Hữu Minh - Phó Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giámđốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ông Lê Viết Xuân - Phó Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Phan Văn Hòa - Phó Giám đốcTrung tâm khí tượng Thủy văn tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện các dựán, đề án trong chương trình, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậutỉnh Thừa Thiên Huế, theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà các quy định của pháp luật.

2. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cácSở ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trongviệc triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiệnkế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh định kỳ hằng năm vàtheo từng giai đoạn triển khai của kế hoạch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhđiều chỉnh, bổ sung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh phùhợp với tình hình thực tế và từng giai đoạn phát triển của địa phương.

5. Thực hiện chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo quyếtđịnh.

Điều 3. Giúp việc cho BanChỉ đạo

1. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có cơquan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ chuyên gia liên ngành do ÔngĐào Văn Cơ, Phó trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyênvà Môi trường làm Tổ trưởng.

Tổ chuyên gia liên ngành có thànhviên là cán bộ công chức của các sở, ban ngành có thành viên tham gia Ban chỉđạo, do thường trực Ban chỉ đạo lập danh sách và ra thông báo thành viên Tổ chuyêngia liên ngành do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử.

2. Trưởng Ban chỉ đạo quy định quychế làm việc của Ban chỉ đạo và các cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việctheo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác đượcgiao, tuân thủ các quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng banquyết định và theo quy định của pháp luật; khi cần thiết Ban Chỉ đạo có thểtrưng tập cán bộ công chức thuộc cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được giao;

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng condấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở tàinguyên và Môi trường;

3. Trang thiết bị phục vụ hoạt độngvà phụ cấp làm việc kiêm nhiệm của ban chỉ đạo và Tổ chuyên gia thực hiện theođúng chế độ quy định hiện hành;

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉđạo do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyêncủa Sở Tài nguyên và Môi trường và các nguồn vốn hỗ trợ khác.

Điều 5.Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5năm 2011 của UBND tỉnh.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liênquan và các Ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao