THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ AN TOÀN KHU THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ngãi; ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2722/TTr-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 5 xã vàthị trấn Ba Tơ thuộc vùng An toàn khu (ATK) của Trung ương ở tỉnh Quảng Ngãitrong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bao gồm: Các xã: Ba Chùa, Ba Động, BaGiang, Ba Thành, Ba Vinh và thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

Điều 2. Về Đề án phát triểnkinh tế - xã hội cho các xã thuộc vùng An toàn khu (ATK), huyện Ba Tơ: Tỉnh chủđộng lập, phê duyệt Đề án nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinhthần của nhân dân trong vùng căn cứ cách mạng. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, hỗ trợ vốn từ Ngân sách Trung ương cho tỉnh Quảng Ngãi thựchiện Đề án trên.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Ngãi, các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Dân tộc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng