BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2002
No tile

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi mức thu

chênh lệch giá mủ cao su nguyên liệu xuất khẩu

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứQuyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 về việc lập, sử dụngQuỹ Hỗ trợ xuất khẩu;

Căn cứý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5852/VPCP-KTTHngày 18/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc phụ thu đối với mủ caosu nguyên liệu xuất khẩu; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cụcThuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi mức thu chênh lệch giá xuất khẩu mủ cao su nguyên liệu chưa qua sơ chếquy định tại Quyết định số 20/2001/QĐ-BVGCP ngày 26/3/2001 của Ban Vật giáChính phủ thành mức thu chênh lệch giá mới là 10% (mười phần trăm).

Điều 2.Mức thu chênh lệch giá được tính trên giá xuất khẩu thực tế tại cửa khẩu ViệtNam (giá DAF) hoặc tại cảng xuất khẩu Việt Nam (giá FOB) và được nộp vào Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng xuất khẩu đã nộp chocơ quan hải quan từ ngày 20 tháng 11 năm 2002. Các quy định trước đây trái vớiquy định tại quyết định này đều bãi bỏ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung