THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1360/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

"THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ 2020"

----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020";

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

8. Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

9. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

11. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

12. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

13. Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

14. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

15. Ông Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên.

16. Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên.

17. Ông Lê Quang Tự Do, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

Điều 3. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân có nhiệm vụ:

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ về bảo hiểm y tế. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020".

Điều 4. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Kiện toàn nhân sự cụ thể của Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi.

2. Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cùng các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?