THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toànỦy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức đoàn thể là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm:

1. Ông Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch.

2. Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch.

3. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch.

5. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch.

6. Bà Hà Thị Liên, Ủy viên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch.

7. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực.

8. Ông Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

9. Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

10. Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

12. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

13. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

14. Ông Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

15. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

16. Bà Châu Huệ Cẩm, Thứ trưởng Bộ Công thương, Ủy viên.

17. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.

18. Bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

19. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

20. Ông Nguyễn Lam, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

21. Ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

22. Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Ủy viên.

23. Ông Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên.

24. Ông Phạm Đức Lĩnh, Chuẩn Đô đốc Cục Cảnh sát biển, Ủy viên.

25. Bà Lại Thị Bích, Trưởng Ban Xã hội, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng