THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1375/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÂNLOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phânloại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 3tháng 3 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2851/TTr-BNV ngày 17 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỉnh Hà Tĩnh làđơn vị hành chính cấp tỉnh loại II.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TTĐT;
- Lưu VT, TCCV (5 bản).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng