THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP THUỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 4026/BYT-KH-TC ngày 11 tháng 7 năm 2011 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5132/BKHĐT-KTDV ngày 5 tháng 8 năm 2011, Bộ Tài chính tại văn bản số 10479/BTC-TCDT ngày 05 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 22.500 chai thuốc Dextran 40/Nacl thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên toàn quốc phục vụ công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết cho nhân dân như đề nghị của Bộ tại công văn nêu trên.
Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh quản lý và sử dụng số thuốc được cấp nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)