ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non

cho trẻ em 5 tuổi năm 2012

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGD &ĐT ngày 02/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1313/TTr-SGDĐT ngày 16/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Kim Động hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện Kim Động căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hào