THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1385/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNHNHIỆM KỲ 2004-2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội vềviệc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 180/TTr-UBND-NC1 ngày 02 tháng 08 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2590/TTr-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sungThành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Võ Kim Cự, Ủy viên Ban Thườngvụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Nhật, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ông có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng