THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1398 /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG CHU TUẤN CÁP, THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2301-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng 8năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Chu Tuấn Cáp,Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 12 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Chu Tuấn Cáp chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ QHQT, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H. 05

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng