UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992 đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31 tháng 7 năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 5 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP , ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP , ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 94/CP , ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Căn cứ Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Thông tư số 83/TT-BTC , ngày 7 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP , ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 139/TTr-STC , ngày 04 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điều 2, Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân loại đường phố tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở tính thuế nhà, đất; cụ thể như sau:

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc bộ tính thuế nhà, đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ từ năm 2010 và thay thế cho phụ lục 1 - Bảng phân loại đường phố thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Búk được ban hành tại Điều 1 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng phân loại đường phố thành phố Buôn Ma Thuột và thị trấn các huyện để làm cơ sở tính thuế nhà, đất.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND , ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân loại đường phố tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở tính thuế nhà, đất.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư