Thñ tíng chÝnh phñ

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 140/ 2007/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠTĐỘNG

CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI, TỈNH TÂY NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư­ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Kế hoạch và Đầutư­ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

QUYẾTĐỊNH :

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộtrư­ởng, Thủ trư­ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr­ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦTƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


QUY CHẾ

Hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh TâyNinh

(Ban hành kèmtheo Quyết định số140/2007/QĐ-TTg

ngày24 tháng8 năm 2007 của Thủ t­ướng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định hoạtđộng, một số chính sách và tổ chức quản lý nhà nư­ớc đối với Khu kinh tế cửakhẩu Mộc Bài; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nướcngoài có hoạt động đầu t­ư, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Điều 2.

1. Khu kinh tế cửakhẩu Mộc Bài là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủquyền quốc gia với các khu chức năng có môi trường đầu t­ư, kinh doanh thuậnlợi nhất theo các quy định hiện hành bao gồm hạ tầng kinh tế - xã hội và chínhsách, cơ chế quản lý thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, phù hợp với cơ chếthị trường.

2. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có diện tích tự nhiên21.292 ha bao gồm các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh thuộchuyện Bến Cầu và các xã Phư­ớc L­u, Bình Thạnh, Ph­ước Chỉ thuộc huyện TrảngBàng, tỉnh Tây Ninh. Ranh giới địa lý đư­ợc xác định như­ sau:

a)Phía Bắc giáp các xã Long Khánh, Long Giang, Long Chữ của huyện Bến Cầu và mộtphần sông Vàm Cỏ Đông.

b)Phía Nam giáp tỉnh Long An.

c)Phía Đông giáp sông Vàm Cỏ Đông.

d) Phía Tây giáp Vư­ơng quốc Campuchia.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài gồm các khu chứcnăng khác nhau được phân biệt theo các nguyên tắc nhất định để áp dụng các cơchế chính sách phù hợp nhằm tạo môi trường khuyến khích đầu tư­, kinh doanhthuận lợi phù hợp với cơ chế thị tr­ường, xu thế hội nhập và các quy định củapháp luật.

Điều 3. Mụctiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

1. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài trở thành vùng động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là mộtđô thị cửa khẩu, một trung tâm liên kết trên hành lang kinh tế Đông Tây tạođộng lực cho quá trình phát triển của vùng Đông Nam bộ.

2. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, điềukiện tự nhiên, nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh,góp phần tạo ra động lực mới chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Tây Ninh trong thờikỳ mới, tạo ra khu vực thực hiện chương trình hợp tác tiểu vùng, phát triểnkinh tế hư­ớng ngoại, trở thành trung tâm giao dịch th­ương mại quốc tế, pháttriển sản xuất công nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái.

 3. Thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóanông thôn, đặc biệt khu vực biên giới và hạn chế tác động tiêu cực đến môitrường xã hội, môi trường sinh thái, văn hoá, xã hội, trật tự an ninh quốcphòng trên cơ sở tạo được nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo, nâng cao dân trí vàchất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực này vớicác vùng khác trong cả nước.

4. Là nơi tổ chức thựchiện thể chế, cơ chế chính sách đổi mới, tạo môi trường đầu t­ư hấp dẫn, đồngthời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

5. Tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền quốc gia vàan ninh biên giới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, nâng cao đời sốngvật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị vớiV­ương quốc Campuchia.

Điều 4. Chính phủ khuyến khích vàbảo hộ các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người ViệtNam định c­ư ở nước ngoài và các nhà đầu tư­ nước ngoài tham gia đầu t­ư kinhdoanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong các lĩnh vực: xuất khẩu, nhậpkhẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, kho ngoại quan, cửahàng miễn thuế, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sản xuất, gia cônghàng xuất khẩu, chợ cửa khẩu, đầu t­ư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhà ở, dulịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, ... theo quy định của pháp luật và các Điềuước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 5. Doanhnghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư­ nướcngoài tại Việt Nam đ­ược thành lập và hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu MộcBài chịu sự điều chỉnh và được hư­ởng các ­ưu đãi tại Quy chế này, các quy địnhkhác của pháp luật Việt Nam và Điều ư­ớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 6. Ngoàinhững quyền được hưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ư­ớcquốc tế mà Việt Nam là thành viên, các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tếcửa khẩu Mộc Bài đư­ợc hưởng các quyền sau:

1. Sử dụng các công trình kết cấu Khu kinh tếcửa khẩu Mộc Bài do các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng kinh tế - xã hội cungcấp.

2. Đ­ược h­ưởng các ­ưu đãi quy định tạiQuy chế này.

3. Đư­ợc chuyển như­ợng quyền sử dụng đấtvà tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, cho thuê lại quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích sử dụng đất của dự án đãđược đầu tư­. Trong trư­ờng hợp có sự thay đổi về mục đích đầu t­ư ban đầu củadự án thì việc chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉthực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đ­ược thế chấp giá trị quyền sử dụng đấtvà tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất tại các tổchức tín dụng hoạt động tại Việt Nam và tại các tổ chức tín dụng nước ngoàitheo các quy định của pháp luật.

Điều 7. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được pháttriển bằng các nguồn vốn đầu t­ư chủ yếu sau đây:

1. Hàng năm, căncứ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư, khảnăng cân đối của ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật -xã hội quan trọng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiến độthực hiện của dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các cơquan liên quan bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách trungương cho tỉnh Tây Ninh để triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật- xã hội quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

2. Phát hành tráiphiếu công trình đối với những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, cóvai trò then chốt đối với sự phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theoquy định của pháp luật về phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư.

3. Ưu tiên việc sử dụng các nguồn vốn ODAvà vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹthuật - xã hội, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cần thiết của Khukinh tế cửa khẩu Mộc Bài và các trợ giúp kỹ thuật khác.

4. Thu hút vốn đầu tư theo các hình thứcBOT, BT, BTO và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

5. Huy động vốn từ quỹ đất theoquy định của pháp luật về đất đai để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật- xã hội phục vụ chung cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

6. Huy động vốn đầu tư trực tiếpcủa các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn ứng trước của các đối tượng có nhu cầusử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng xây dựng và kinh doanhcông trình hạ tầng kỹ thuật.

Mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ của các tổchức tín dụng và huy động mọi nguồn vốn dưới các hình thức khác, theo quy địnhcủa pháp luật.

Chư­ơngII

HOẠTĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI

Điều8. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bao gồm các khu thươngmại công nghiệp, khu quản lý hành chính, khu quản lý và kiểm soát cửa khẩu quốctế, khu đô thị và dân cư­, khu du lịch và dịch vụ và khu vực phát triển nônglâm nghiệp. Quy mô, vị trí từng khu được xác định trong quy hoạch chung và chitiết Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Các quy định về Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàitrong Quy chế này chỉ áp dụng cho các khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài là một phần của khu th­ương mại đô thị cửa khẩu Mộc Bài có quy mô theoquy hoạch chi tiết đư­ợc phê duyệt tại Quyết định số 576/2005/QĐ-UBND ngày 13tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnhmở rộng quy hoạch chi tiết khu th­ương mại đô thị cửa khẩu Mộc Bài và có cácđặc điểm sau:

1. Có hàng rào cứng bảo đảm cách ly các hoạt độngtrong khu thương mại công nghiệp với các khu chức năng khác của khu kinh tế cửakhẩu.

2. Trong khu thương mại công nghiệp, không có dân cư­ (kểcả người nước ngoài) cư­ trú thư­ờng xuyên hoặc tạm trú.

3. Có trạm kiểm soát để giám sát, kiểm tra ng­ười,hàng hóa và các phương tiện vào và ra khu thương mại công nghiệp.

Điều9. Xuất nhập cảnh và cư­ trú tại Khu kinh tế cửa khẩu MộcBài

1. Nhập cảnh/xuất cảnh của công dân Vư­ơng quốcCampuchia (gọi tắt là công dân Campuchia).

a) Công dân Campuchia được vào/raKhu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bằng hộ chiếu, được miễn thị thực nhập, xuất cảnhViệt Nam và được phép l­ưu trú tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong thời hạnkhông quá 15 ngày. Trường hợp muốn vào các địa điểm khác ngoài Khu kinh tế cửakhẩu Mộc Bài phải được cơ quan quản lý nhập cảnh, xuất cảnh xem xét cấp thịthực tại cửa khẩu.

b) Công dân Campuchia cư­ trú tại các tỉnh có biêngiới với tỉnh Tây Ninh, được qua lại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bằng chứngminh th­ư biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp. Thời hạn đượcphép tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài không quá 15 ngày.

c) Công dân Campuchia vào và ra Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài trong cùng một ngày chỉ cần có chứng minh th­ư do cơ quan thẩm quyềncủa Campuchia cấp.

d) Công dân Campuchia đi du lịch theo đoàn do các công ty du lịch ViệtNam tổ chức được cơ quan xuất nhập cảnh xem xét giải quyết thủ tục tại cửakhẩu.

2. Nhập cảnh/xuất cảnh, c­ư trú, tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu MộcBài.

a) Người nư­ớc ngoài, người Việt Nam định cư­ ở nư­ớc ngoài mang hộchiếu n­ước ngoài vào tìm hiểu thị trường, làm việc, hoạt động đầu tư­, kinhdoanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và các thành viên gia đình họ được cấpthị thực nhập cảnh, xuất cảnh có giá trị nhiều lần. Trường hợp vào làm việc đầut­ư, kinh doanh sẽ được xem xét cấp thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú tốiđa là 3 năm.

b) Bộ Công an, Bộ Tư­ lệnh Bộ đội biên phòng h­ướng dẫn công an tỉnh TâyNinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh thực hiện việc quản lý nhậpcảnh/xuất cảnh, l­ưu trú, tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

3. Xuất cảnh/nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Công dân Việt Nam cư­ trú tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đ­ược phépsang Campuchia có thời hạn bằng giấy chứng minh thư­ biên giới hoặc giấy thônghành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Điều10. Thủ tục hải quan đối với các phương tiện vận tải vào và ra Khu kinh tếcửa khẩu Mộc Bài

1. Các phương tiện vận tải đ­ường bộ của Campuchia và các nước khác vàoKhu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nếu có giấy phép liên vận quốc tế thì chỉ đóng dấuHải quan, nếu không có giấy phép liên vận quốc tế thì phải làm thủ tục kê khaitạm nhập tái xuất.

2. Phương tiện vận tải của Campuchia và các nước khác vào và ra Khu kinhtế cửa khẩu Mộc Bài trong cùng một ngày chỉ cần xác nhận của Hải quan tại trạmkiểm soát cửa khẩu và phải neo, đỗ ở bến, bãi quy định có sự quản lý của cơquan chức năng liên quan

Điều 11. Tất cảcác dự án đầu tư­, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được hưởngcác ­ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư­, Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các ư­u đãi khác theo Điều ­ước quốc tế,các Hiệp định thư­ơng mại đa phư­ơng hoặc song phư­ơng mà Việt Nam ký kết hoặctham gia.

Điều 12. Tàichính, tín dụng của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu t­ư, sản xuất, kinhdoanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xemxét cho vay vốn tín dụng của Nhà nước theo quy định của Chính phủ về tín dụngđầu t­ư phát triển của Nhà nước.

2. Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài, sau khi đã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển cáckhoản lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gianđược chuyển lỗ không quá 5 năm.

3. Những người làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là đối tượngchịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật được giảm 50% số thuếphải nộp.

4. Nguyên liệu, vật tư­ nhập vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (ngoại trừkhu thương mại và công nghiệp) để sản xuất hàng xuất khẩu phải nộp thuế nhậpkhẩu và sẽ được hoàn thuế nhập khẩu khi xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Chương III

HOẠTĐỘNG CỦA KHU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP

THUỘCKHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI

Điều 13. Quan hệ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của khu thươngmại công nghiệp

1. Khu thương mại công nghiệp là khu phi thuế quan. Quan hệ trao đổihàng hoá, dịch vụ giữa khu thương mại công nghiệp với các khu chức năng kháctrong khu kinh tế cửa khẩu và nội địa được xem như­ quan hệ trao đổi giữa nướcngoài và Việt Nam và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất khẩu,nhập khẩu của Việt Nam; phải thực hiện các thủ tục hải quan theo Luật Hải quanViệt Nam. Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu thương mại công nghiệpvới nước ngoài và giữa các tổ chức kinh tế trong khu thương mại công nghiệpđược xem như­ quan hệ trao đổi giữa nước ngoài với nước ngoài.

2. Các tổ chức kinh tế hoạt động trong khu thương mại công nghiệp đượcxuất khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu từ nước ngoài tất cả hàng hoá, dịch vụ màpháp luật Việt Nam không cấm.

3. Các tổ chức kinh tế, cá nhân trong khu kinh tế cửa khẩu và nội địachỉ được nhập từ khu thương mại công nghiệp những hàng hoá, dịch vụ mà Việt Namkhông cấm nhập khẩu, xuất khẩu vào khu thương mại công nghiệp những hàng hoá,dịch vụ mà Việt Nam không cấm xuất khẩu.

Điều 14. Quy định thuế xuất khẩu, nhập khẩu, giá trị gia tăngvà tiêu thụ đặc biệt

1. Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nướcngoài vào khu thương mại công nghiệp hoặc hàng hoá, dịch vụ từ khu thương mạicông nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

2. Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khuthương mại công nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

3. Hàng hóa, dịch vụ từ khu thương mại công nghiệpxuất khẩu ra nước ngoài hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%.

4. Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu thụ trong khuthương mại công nghiệp hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%; hàng hóa,dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và từ nội địa r­avào khu thương mại công nghiệp hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%;hàng hóa, dịch vụ từ khu thương mại công nghiệp ra vào các khu chức năng kháctrong khu kinh tế cửa khẩu và vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trị giatăng theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt được sản xuất, tiêu thụ trong khu thương mại công nghiệp không phải chịuthuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm: hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụđặc biệt được sản xuất, cung ứng và tiêu thụ trong khu thương mại công nghiệp;nhập khẩu từ nước ngoài và từ nội địa Việt Nam vào khu thương mại công nghiệpkhông phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Riêng ô tô d­ưới 24 chỗ ngồi từ nội địaxuất vào khu thương mại công nghiệp, từ nước ngoài nhập vào khu thương mại côngnghiệp thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định chung hiện hành.

6. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diệnchịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ khu thương mại công nghiệp xuất khẩu ra nướcngoài không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

7. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt từ khu thương mại công nghiệp ra và vào nội địa Việt Nam phải chịu thuếtiêu thụ đặc biệt.

Hàng hóa sản xuất gia công, tái chế, lắp ráp tại khuthương mại công nghiệp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nướcngoài theo quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu; khi nhập khẩu vào nội địaViệt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện cấuthành trong sản phẩm, hàng hóa đó. Trường hợp không sử dụng nguyên liệu, linhkiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam thì không phảinộp thuế nhập khẩu.

Điều15. Đầu tư­ vào khu thư­ơng mại công nghiệp

1. Các dự án đầu tư­, các hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong trong và ngoài nước thuộc khuthương mại công nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thu nhập doanhnghiệp phải nộp trong 9 năm kế tiếp; được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu t­ư bắt đầu hoạt động kinhdoanh.

2. Dự án đầu tư­ xâydựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môitrường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn thuế thu nhập doanhnghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm50% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm phápluật có quy định các mức ­ưu đãi khác nhau về cùng một vấn đề thì được áp dụngmức ư­u đãi cao nhất được quy định tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm phápluật quy định về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy địnhkhác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Điều 16. Ưu đãi đối với khách du lịch vào khu thươngmại công nghiệp

Khách tham quan dulịch trong và ngoài nước khi vào khu thương mại công nghiệp được phép mua hànghoá mang về nội địa và được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuếtiêu thụ đặc biệt (nếu có) nếu tổng giá trị hàng hóa không vư­ợt quá500.000đ/người/ngày. Nếu tổng giá trị hàng hóa mua vư­ợt mức quy định trên đây,thì phần vư­ợt mức phải chịu sự điều chỉnh hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩunhư­ hàng hóa nhập khẩu thông thường khác.

Ch­ương IV

QUẢN LÝNHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ

CỬAKHẨU MỘC BÀI

Điều 17. Tổchức Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàido Thủ t­ướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Tây Ninh và Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàilà cơ quan quản lý nhà n­ước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để thựchiện việc quản lý tập trung thống nhất đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài,thực hiện việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quyhoạch, kế hoạch, tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vàtheo Quy chế hoạt động nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước tập trung, thống nhấtcác hoạt động trên mọi lĩnh vực đầu t­ư, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội,... tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàicó tư­ cách pháp nhân, có con dấu mang hình Quốc huy, có biên chế, có kinh phíhoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Điều18. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài cócác nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng củatỉnh Tây Ninh lập quy hoạch chung để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm travà thanh tra việc thực hiện quy chế họat động này, quy hoạch, kế hoạch đã đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng các danh mục dự án đầu t­ư và kế hoạch vốnđầu tư­ xây dựng cơ bản hàng năm, trong đó có cả phương án phát hành trái phiếucông trình để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Cấp, điều chỉnh và thu hồi: Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh; Giấy phép thành lập vănphòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài;Giấy chứng nhận đầu tư­; Giấy chứng nhận ­ưu đãi đầu tư; Giấy phép lao động chongười nước ngoài, người Việt Nam định cư­ tại nước ngoài đến làm việc, hoạtđộng kinh doanh; Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài vàcác giấy phép, chứng chỉ khác theo ủy quyền của cơ quan nhà n­ước có thẩmquyền.

4. Giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặtnước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài theo đúng mục đích sử dụng theo quy định t­ương ứng của pháp luật vềđất đai.

5. Xây dựng khung giá, mức phí, lệ phí áp dụng tại Khukinh tế cửa khẩu Mộc Bài, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành theo quyđịnh của pháp luật.

6. Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trongquá trình hình thành và triển khai thực hiện các dự án đầu tư­ sản xuất - kinhdoanh và các hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

7. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quanliên quan trong việc bảo đảm mọi họat động trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàiphù hợp với Quy chế hoạt động này và quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhànước có thẩm quyền phê duyệt.

8 Thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng các nguồn vốnđầu tư­ phát triển trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, quản lý các dự ánxây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàitheo đúng quy định.

9. Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư­ côngnghiệp, thương mại -dịch vụ, du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổchức triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tư­ trong và ngoài nước.

10. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công anthực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

11. Báo cáo định kỳ các Bộ, ngành liên quan và Ủy bannhân dân tỉnh Tây Ninh về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch,xây dựng và thực hiện các chính sách tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Trên cơsở tổng kết hàng năm, kiến nghị và bổ sung các chính sách trình Thủ tướng Chínhphủ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác, hỗ trợ phát triểnvà phối hợp quản lý giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh của Campuchia, bảo đảm chosự hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với các hiệp định giữaChính phủ Việt Nam và Campuchia cũng như­ thỏa thuận giữa tỉnh Tây Ninh với cáctỉnh của Campuchia.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủvà Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao trong từng thời kỳ.

Điều 19. Tổchức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

1. Lãnh đạo Ban:

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có Trưởng banvà các Phó Trưởng ban.

Tr­ưởng ban và các Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinhtế cửa khẩu Mộc Bài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc, biên chế hành chính của Ban Quản lýKhu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 20. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Tổ chức lập quy hoạch chung của Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phê duyệt quy hoạch chi tiếtcác phân khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

2. Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiếttrong của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; tiến hành thu hồi đất và giao đất cho BanQuản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài để tổ chức triển khai xây dựng và pháttriển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quy định.

3. Quy định khung giá đất và giao Ban Quản lý Khu kinh tếcửa khẩu Mộc Bài quy định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mức miễn,giảm tiền sử dụng đất, mức miễn giảm tiền thuê đất theo từng dự án nhằm bảo đảmkhuyến khích đầu t­ư, trong những trường hợp không thông qua đấu giá quyền sửdụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất và phê duyệt phương án tài chính và giá đối với trường hợp đấu giáquyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đốivới các dự án đầu t­ư trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quy hoạch đượcduyệt; ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinhtế cửa khẩu Mộc Bài phê duyệt các dự án đầu t­ư trong nước thuộc thẩm quyền;trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền danh mục các dự án đầu t­ư pháttriển và kế hoạch vốn đầu tư­ phát triển hàng năm của Khu kinh tế cửa khẩu MộcBài.

5. Ban hành các chính sách ­ưu đãi và khuyếnkhích cụ thể phù hợp với các quy định hiện hành để thực hiện việc ­ưu tiêntuyển dụng và sử dụng lao động tại chỗ; hỗ trợ đào tạo nghề đối với lực lượnglao động ở địa phương; khuyến khích và thu hút lao động có chuyên môn cao, taynghề giỏi từ các nơi khác về làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

6. Cấp kinh phí hoạt động hành chính, sựnghiệp và vốn đầu t­ư phát triển cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàitừ ngân sách tỉnh Tây Ninh theo kế hoạch hàng năm.

7. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩuMộc Bài tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Quy chế này và cácchính sách có liên quan tại khu vực, tái định c­ư, chính sách xã hội, giảiquyết công ăn việc làm để đảm bảo đời sống của nhân dân và điều kiện sinh hoạt,làm việc cho người lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

8. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện và các cơquan chức năng của tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bàithực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiệnthuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, thực thi có hiệu quả công tác đềnbù giải tỏa đất, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi trái phépkhác trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu MộcBài.

9. Thoả thuận bằng vănbản với chính quyền các tỉnh của Vư­ơng quốc Campuchia về những nguyên tắc hợptác hỗ trợ và phối hợp quản lý hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trêncơ sở pháp luật hiện hành của mỗi nước và phù hợp với sự phát triển quan hệ hợptác giữa các nước trong khu vực.

Điều 21. Tráchnhiệm của các Bộ, ngành trong quản lý nhà nư­ớc tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ủyquyền và h­ướng dẫn để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thực hiện cácchức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi thẩm quyền đối với các lĩnh vực phát triểnkinh tế, đầu tư­, xây dựng, quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, quảnlý và phát triển đô thị, quản lý lao động, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vựckhác, ... theo quy định của pháp luật và các quy định của Quy chế.

Đối với những lĩnh vực không phân cấp, ủy quyền cho BanQuản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh TâyNinh thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước bằng cách cử đại diện hoặc tổ chứcbộ phận thường trực tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài để thực thi nhiệm vụ, thẩmquyền của mình, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu tư­ và cácdoanh nghiệp.

Ch­ươngV

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 22. Nhữngquy định khác liên quan đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong Khu kinhtế cửa khẩu Mộc Bài không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo cácđiều khoản tương ứng của Luật Thương mại, Luật Đầu t­ư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai,các văn bản pháp luật khác và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều23. Các cơ chế chính sách ưu đãi theo Quy chếnày kể từ ngày có hiệu lực cũng được phép áp dụng cho các tổ chức và cá nhântrong và ngoài nước đã hoạt động đầu t­ư kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tếcửa khẩu Mộc Bài đối với phần thời gian còn lại./.

THỦ TƯỚNG

NguyễnTấn Dũng