ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 06/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khaithực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2015 và địnhhướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ dự toán kinh phí sựnghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sáchđịa phương năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 660/SLĐTBXH-BTXH ngày 18/03/2015và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 989/STC-TCHCSN ngày 23/4/2015 về việcđiều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Điềuchỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu (Đề án Pháttriển nghề công tác xã hội) năm 2015 theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày16/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địabàn và chi ngân sách địa phương năm 2015; cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm kinh phí Đề án Pháttriển nghề công tác xã hội năm 2015 đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xãhội thực hiện từ 372 triệu đồng còn 92 triệu đồng.

- Giao dự toán kinh phí Đề án Pháttriển nghề công tác xã hội năm 2015 cho Sở Nội vụ thực hiện mở lớp đào tạo Đạihọc nghề Công tác xã hội là 280 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội thực hiện điều chỉnh giảm dự toán kinh phí Đề án Phát triển nghề công tácxã hội năm 2015 đã được UBND tỉnh giao cho đơn vị thực hiện là 280 triệu đồng.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm dự kiếnphân bổ dự toán kinh phí thực hiện mở lớp đào tạo Đại học nghề công tác xã hộilà 280 triệu đồng (thuyết minh chi tiết đầy đủ từng nội dung công việc của Đềán), gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày31/12/2014 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm2015.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xãhội, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXHthuy282

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích