THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Hà Tĩnh

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 2685/TTr-BNN-LN ngày 17 tháng 10 năm 2006), ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4463/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 11 tháng 10 năm 2006).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thẩm định và phê duyệt kết quả việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Hà Tĩnh theo đúng quy định tại Điều 18, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

Điều 2. Thu hồi 2.176 ha đất lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp thuộc diện tích này để quy hoạch sử dụng cho các mục đích khác (ngoài lâm nghiệp).

Điều 3. Thu hồi 3.862 ha rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, chuyển mục đích sử dụng rừng trên diện tích này để quy hoạch rừng sản xuất.

Điều 4. Chuyển mục đích sử dụng 85.952 ha đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ (bao gồm 58.067 ha đất có rừng và 27.885 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng) sang quy hoạch rừng sản xuất và sử dụng quy hoạch phát triển kinh kế - xã hội của tỉnh (trong đó, chuyển mục đích sử dụng 1.000,5 ha đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp để sử dụng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh).

Điều 5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, quyết định thu hồi đất, giao đất theo thẩm quyền, để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng