THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1407/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNGNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại tờ trình số 1725/TTr-UBND ngày14 tháng 8 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2752/TTr-BNV ngày 26 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn bổ sungông Lục Văn Kẻn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, giữ chức Uỷ viên Uỷ bannhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và ông Lục Văn Kẻnchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng