ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2010/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 18 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng của Thanh tra tỉnh:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quảnlý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chốngtham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác củaỦy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về côngtác, tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy địnhcủa pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và cácnhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộcthẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chươngtrình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhànước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêuchuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh;Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh trahuyện, thành phố, thị xã.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanhtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền banhành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và cácchương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơnvị trực thuộc Thanh tra tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kếhoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng saukhi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành, thị; Giám đốc các sở, ban, ngành trong việc thực hiện pháp luậtvề thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thành, thị;Thanh tra sở và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộcquyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Về thanh tra:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiệnchương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, thành, thị, Thanh tra sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụcủa Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; của cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân tỉnh (gọi chung là sở);

c) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiềuỦy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã hoặc nhiều sở;

d) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhgiao;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vịthuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xửlý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ tiếpcông dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành, thị; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủyban nhân dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiếnnghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộcphạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việckhiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đượcgiao;

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành, thị; Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật;trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghịngười đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết địnhgiải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

8. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềphòng, chống tham nhũng của các sở, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị và cácđơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Điềutra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi thamnhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước phápluật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc thamnhũng;

c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minhkê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống thamnhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi thamnhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chốngtham nhũng;

9. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quýtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanhtra tỉnh theo quy định của pháp luật; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cửcán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật vàsự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệpvụ được giao.

12. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt độngthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thực hiệncông tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dântỉnh và Thanh tra Chính phủ.

13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng,các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; quản lý biên chế, thực hiện chế độtiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷluật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theoquy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quyđịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dântỉnh và Thanh tra Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh gồm: Chánh Thanh tra và không quá03 Phó Chánh Thanh tra;

Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra tỉnh, chịu tráchnhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước phápluật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra, chịutrách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phâncông. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanhtra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 2;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 3;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 4;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 5;

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1796/2007/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ. Giao Chánh Thanh tratỉnh xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn; sắp xếp cán bộ,công chức để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ;Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Công báo (2b);
- Lưu TK, VT, NC-TD (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh