ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bãi bỏ Quy định tạm thời thành lập Quỹ phòng chống lụt bão

(Ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 11/8/1993)

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá tại công văn số 162 ngày 09/71997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ Quy định tạm thời thành lập Quỹ phòng chống lụt bão ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 11/8/1993 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2.Việc tổ chức thành lập và hoạt động của Quỹ phòng chống lụt bão ở tỉnh và 10 huyện, thị xã, thực hiện đúng theo tinh thần Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với Sở Tài chính vật giá hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành lập Quỹ phòng chống lụt bão theo đúng Nghị định 50/CP của Chính phủ đã ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng