THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1416/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN NGỌC THUẬN GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀNCÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2083/TTr-BNN-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 38/TTr-BNV ngày 07tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Trần Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng quảntrị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Trần Ngọc Thuận chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn; Các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng