THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 142/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện cơ học ứng dụng

(Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)

__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia (công văn số 1145-KHCNQG/TCCB ngày 21 tháng 8 năm 1995); Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 7108/SĐH ngày 19 tháng 10 năm 1995); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 295/TCCBKH ngày 8 tháng 2 năm 1996),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiện vụ đào tạo trên đại học cho Viện Cơ học ứng dụng (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia).

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên nghành đào tạo trên đại học cho Viện Cơ học ứng dụng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh