THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1422/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyểndoanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổphần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt làTổng công ty Thiết bị điện Việt Nam) với những nội dung sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty cổ phầnThiết bị điện Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam ElectricalEquipment Joint Stock Corporation.

Tên viết tắt: VEC.

2. Trụ sở chính: số 52 Lê Đại Hành,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điệnViệt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngânhàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của LuậtDoanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

4. Hình thức cổ phần hóa: bán một phầnvốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăngvốn điều lệ.

5. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điệnViệt Nam được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Thiết bị điệnViệt Nam đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định củapháp luật.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phầnvốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam: Bộ Công Thương.

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phầnphát hành:

a) Vốn điều lệ: 1.400 tỷ đồng (một nghìnbốn trăm tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu vốn lần đầu:

Cổ phần phát hành lần đầu 140.000.000cổ phần (140 triệu cổ phần).

Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 119.000.000cổ phần, chiếm 85% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động:1.101.100 cổ phần, chiếm 0,79% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn:4.200.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 15.698.900cổ phần, chiếm 11,21% vốn điều lệ.

8. Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Sở giaodịch Chứng khoán Hà Nội.

9. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiếnlược, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công tycổ phần.

10. Phương án sắp xếp lao động:

Số lao động chuyển sang làm việc tạiTổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam: 932 người.

Số lao động nghỉ việc theo Bộ luật Laođộng: 8 người.

11. Trong thời gian thực hiện các thủtục cần thiết để Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam chính thứcchuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Bộ Công Thương quyết địnhchuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam thành công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương có tráchnhiệm:

a) Quyết định mức giá khởi điểm bánđấu giá trên cơ sở giá trị của Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điệnViệt Nam;

b) Chỉ đạo Tổng công ty Thiết bị điệnViệt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và tiếp tục thực hiệncác công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam thànhTổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quyếtđịnh cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phầnThiết bị điện Việt Nam và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính,Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơquan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quảntrị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng