THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1426/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóangày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sảnvăn hóa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 129/TTr-BVHTTDL ngày 06tháng 7 năm 2012; ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tạicông văn số 06/BC-HĐDSVHQG ngày 02 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho các hiện vật, nhóm hiện vật sau:

1. Trống đồng Ngọc Lũ (Văn hóa ĐôngSơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

2. Trống đồng HoàngHạ (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

3. Thạp đồng Đào Thịnh (Văn hóa ĐôngSơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch squốc gia).

4. Tượng đồng hai người cõng nhauthổi khèn (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàngLịch sử quốc gia).

5. Cây đèn đồng hình người quỳ (Vănhóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

6. Trống đồng Cảnh Thịnh (thời TâySơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

7. Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn” (thờiTrần, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

8. Bình gốm hoalam vẽ Thiên Nga (thời Lê sơ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quc gia).

9. Cuốn “Đường Kách mệnh” (tác phẩmcủa Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

10. Tác phẩm “Ngục trung nhật ký(Nhật ký trong tù) (tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện lưu giữ tại Bảotàng Lịch sử quc gia).

11. Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốckháng chiến” (bản viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịchsử quốc gia).

12. Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào vàchiến sĩ cả nước” (văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên đài Tiếng nói Việt Namsáng ngày 17 tháng 7 năm 1966, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh).

13. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ ChíMinh (văn bản gốc Bác Hồ viết từ ngày 10 tháng 5 năm 1965 đến ngày 19 tháng 5năm 1969, hiện lưu giữ tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng).

14. Tượng Phật Đồng Dương (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).

15. Tượng Nữ Thần Devi (Hương Quế)(Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).

16. Tượng Thần Vishnu (Văn hóa Óc Eo,hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).

17. Tượng Phật Lợi Mỹ (Văn hóa Óc Eo,hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).

18. Tượng Thần Surya (Văn hóa Óc Eo, hiệnlưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh).

19. Tượng Bồ tát Tara (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nng).

20. Đài thờ Mỹ Sơn E1 (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nng).

21. Đài thờ Trà Kiệu (Văn hóa Chăm Pa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nng).

22. Tượng Phật A Di Đà (thời Lý, hiệnlưu giữ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

23. Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay(thời Lê Trung Hưng, hiện lưu giữ tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnhBắc Ninh).

24. Bộ Cửu vị thần công (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộcTrung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế).

25. Bộ Cửu đỉnh (thời Nguyễn, hiệnlưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâmBảo tồn di tích Cố đô Huế).

26. Pháo cao xạ 37mm (súng phòngkhông của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm1954, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không - Không quân).

27. Máy bay Mic 21 F96, số hiệu 5121(máy bay chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam trong trận “Điện Biên Phủtrên không”, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).

28. Sổ trực ban “Chiến dịch Hồ ChíMinh” (sổ trực ban chép tay tình hình chiến sự Chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày25 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 1975, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quân khu 7).

29. Xe tăng T54B, số hiệu 843 (thamgia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa ngày30 tháng 4 năm 1975, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).

30. Xe tăng T59, số hiệu 390 (thamgia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa ngày30 tháng 4 năm 1975, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tăng thiết giáp).

Điều 2. Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch y bannhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia, Thủ trưởng Bộ, ngành, người đứng đầutổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận tại Điu 1 của Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mìnhthực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật vềdi sản văn hóa.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch y bannhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia, Thủ trưởng Bộ, ngành, người đứng đầutổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân