THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1432/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội nhiệm kỳkhóa XII, kỳ họp thứ 5 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổsung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII(2007-2011);
Căn cứ Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban thườngvụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Thànhviên là các ông có tên sau đây vào Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô được thànhlập theo Quyết định số 1102/QĐ-TTg ngày 23/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởngthường trực Bộ Công an – Thành viên;

2. Phạm Minh Huân, Thứ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội – Thành viên;

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Côngan, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nộivà các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ;
- UBND TP Hà Nội;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng