THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1433/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGTHỜI KỲ 2011-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo biên soạn xây dựng Chương trình giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020(gọi tắt là Ban Chỉ đạo biên soạn), gồm các ông, bà sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộtrưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng ban;

2. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban;

3. Thượng tướng Nguyễn Văn Được,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên;

4. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởngBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thành viên;

5. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ, thành viên;

6. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủyban Dân tộc, thành viên;

7. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

8. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng BộTài chính, thành viên;

9. Ông Nguyễn Minh Quang, Thứtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

10. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởngBộ Giao thông vận tải, thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởngBộ Y tế, thành viên;

13. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởngBộ Xây dựng, thành viên;

14. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởngBộ Tư pháp, thành viên;

15. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạobiên soạn:

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tìnhhình, kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện hành; nghiên cứu đề racác nội dung điều chỉnh, bổ sung phù hợp với định hướng Chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội 2011 – 2020.

2. Tổ chức lấy ý kiến các Bộ,ngành, địa phương và tham khảo ý kiến của các tổ chức đoàn thể, chuyên gia liênquan.

3. Hoàn thiện dự thảo để trìnhChính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giảm nghèobền vững thời kỳ 2011 – 2020; dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtđịnh phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn2011 – 2015.

4. Ban Chỉ đạo biên soạn tự giảithể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạobiên soạn quyết định thành lập Tổ nghiên cứu biên tập Chương trình giảm nghèobền vững thời kỳ 2011 – 2020.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉđạo các chương trình giảm nghèo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng