UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/VQUY ĐỊNH CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH THÔI KIÊM PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤNVÀ BỐ TRÍ CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN LÀ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊNTRÁCH CẤP XÃ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủquy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghịquyết số 06/2008/NĐ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyđịnh công chức Tư pháp - Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã, thị trấn và bốtrí chức danh Phó trưởng Công an xã, thị trấn là cán bộ không chuyên trách cấpxã;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 302/TTr-SNV ngày 22/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định công chức Tư pháp - Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã,thị trấn và bố trí chức danh Phó trưởng Công an xã, thị trấn là cán bộ khôngchuyên trách cấp xã, cụ thể:

1. Mỗi xã, thịtrấn giữ nguyên 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch là công chức chuyên môn theo quyđịnh tại Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, côngchức xã, phường, thị trấn và hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị địnhsố 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối vớicán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

2. Bố trí tạimỗi xã, thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy) 01 Phó trưởngCông an xã là cán bộ không chuyên trách theo quy định tại Nghị định121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cánbộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Phó trưởngCông an xã, thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy) được hưởngphụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,7 của mức lương tối thiểu theo quy định củapháp luật.

Kinh phí chitrả phụ cấp hàng tháng cho Phó trưởng Công an xã, thị trấn được cân đối vàongân sách xã, thị trấn.

Điều 3.Giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Uỷ bannhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc bố trí chức danh Phó trưởngCông an xã theo đúng quy định tại Thông tư số 08/1999/TT-BCA ngày 10/8/1999 củaBộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 củaChính phủ về Công an xã.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2008 và thay thếkhoản 1 Điều 1 Quyết định số 2831/2004/QĐ-UB ngày 17/11/2004 của Uỷ ban nhândân tỉnh về việc bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2742/2004/QĐ-UBND ngày 08/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bố trí và thực hiện chế độchính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; thay thế ý 2 điểm aĐiều 2 Quyết định số 3244/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềQuy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã và mức phụ cấp hàng tháng đốivới một số chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng