BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1440/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNHSỐ 1129/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈTHỊ SỐ 22-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆCXÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựngquan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu công nghiệp và khu chế xuất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyếtđịnh số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 củaBan Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ laođộng hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Vănphòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chủ tịch Hiệp hộidoanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh;
- Các Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KCN.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRIỂNKHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1129/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦTHỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2008 củaBộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trong thời gian qua, đình công ởmột số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụngnhiều lao động trong các lĩnh vực như dệt may, da giầy,… có xu hướng gia tăng,ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trật tự anninh xã hội, môi trường đầu tư nước ta. Trước tình hình đó, Ban Bí thư Trungương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 về tăng cường công táclãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộtrong doanh nghiệp.

Ngày 18/8/2008, Thủ tướng Chính phủđã có Quyết định số 1129/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số22-CT/TW nêu trên.

Để thực hiện nhiệm vụ của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị thực hiệnmột số nhiệm vụ sau:

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Vụ Quản lý Khu công nghiệpvà khu chế xuất

a. Làm đầu mối phối hợp với các đơnvị: Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế, Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ,Vụ Lao động - Văn hóa - Xã hội, Vụ Khoa học Giáo dục - Tài nguyên và Môi trường,Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ và các đơn vị liên quan khác rà soát, tổnghợp vướng mắc phát sinh khi thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008.

Trong Quý IV/2008, chủ trì, phốihợp với các đơn vị liên quan trên tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá về thực hiệnNghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ.

b. Làm đầu mối của Bộ phối hợp vớicác Bộ ngành liên quan thực hiện phân cấp, ủy quyền theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, trong đó làm rõ cơ chế phân cấp và phối hợp giữa cơ quan quảnlý lao động cấp tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinhtế trong quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn, báo cáo Lãnh đạo Bộ đểtrình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2009.

c. Định kỳ 6 tháng, làm đầu mối củaBộ với sự tham gia của Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏvà vừa, Vụ Pháp chế, Vụ Lao động - Văn hóa - Xã hội, Vụ Kinh tế Địa phương vàLãnh thổ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW và các đơn vị liên quan khác phốihợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các Ban Quản lý KCN cấp tỉnhtổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khukinh tế, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiềulao động về thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, trong đó có vấn đềthực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động.

d. Chủ trì thực hiện sửa đổi Quyếtđịnh số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗtrợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu côngnghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, báo cáo Lãnhđạo Bộ, trình Thủ tướng trong Quý IV/2008.

e. Chủ trì xây dựng cơ chế chínhsách hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cácKhu kinh tế, báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2009.

2. Vụ Pháp chế

a. Chủ trì phối hợp với Cục Đầu tưnước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinhtế TW, Vụ Quản lý KCN&KCX và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Thông tư hướngdẫn thực hiện Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trình Bộ trưởng ban hành trongQuý IV/2008.

b. Định kỳ 6 tháng, rà soát,tổng hợp các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư,báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Cục Đầu tư nước ngoài:

a. Định kỳ 6 tháng, làm đầu mối củaBộ với sự tham gia của Vụ Quản lý KCN&KCX, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏvà vừa, Vụ Pháp chế, Vụ Lao động - Văn hóa - Xã hội, Vụ Kinh tế địa phương vàLãnh thổ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW và các đơn vị liên quan khác phốihợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức đối thoại với các nhàđầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là các nhàđầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động về thực hiện chínhsách và pháp luật hiện hành, trong đó có vấn đề thực hiện đúng các chế độ,chính sách đối với người lao động.

b. Hàng năm, dành ưu tiên cho cácchương trình xúc tiến đầu tư vào vùng nông thôn, miền núi.

4. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinhtế TW:

a. Làm đầu mối của Bộ tham gia vớiBộ Xây dựng nghiên cứu, trình Chính phủ Đề án phát triển, xây dựng công trìnhsinh hoạt văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp tập trung.

b. Làm đầu mối nghiên cứu chính sáchkhuyến khích các dự án đầu tư vào các vùng nông thôn, miền núi để sử dụng hợplý lực lượng lao động tại chỗ, có thể xem xét lồng ghép thực hiện trong các Dựán đang triển khai, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2009.

c. Tiếp tục hoàn thiện Đề án nhàở cho công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất trình Thủ tướng Chính phủtrong Quý II/2009.

5. Vụ Khoa học Giáo dục, Tài nguyênvà Môi trường:

Làm đầu mối của Bộ tham gia với BộLao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chínhsách phát triển dạy nghề và nâng cao trình độ văn hóa, trình độ tay nghề gắnliền với giáo dục pháp luật và ý thức tác phong lao động công nghiệp cho côngnhân.

6. Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội:

a. Làm đầu mối của Bộ tham gia vớiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết đìnhcông tại các doanh nghiệp khi có yêu cầu.

b. Làm đầu mối của Bộ tham gia vớiBộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiệncác nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm 1 và 3 của Kế hoạch triểnkhai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1129/QĐ-TTg nêu trên (trừ nhiệm vụ liên quan đến dạy nghề) khi có yêucầu.

7. Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnhthổ:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan theo dõi, tổng hợp việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ trên địa bànvùng nông thôn và miền núi, trong đó có vấn đề ưu đãi thu hút đầu tư vào cácngành sử dụng nhiều lao động địa phương, định kỳ hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ.

8. Các cơ quan báo chí:

a. Tổ chức tuyên truyền về thực hiệnchính sách, pháp luật đầu tư và lao động.

b. Đưa tin chính xác các vụ việcliên quan đến lao động, đình công.

9. Hiệp hội doanh nghiệp đầu tưnước ngoài:

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, traođổi về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về đầu tư và lao động, kinhnghiệm xử lý các vấn đề liên quan tới lao động, kịp thời phản ánh nguyện vọngvà kiến nghị của doanh nghiệp hội viên về thực hiện chính sách, pháp luật laođộng của Việt Nam tới các cơ quan có thẩm quyền.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủyếu trong kế hoạch này và căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởngcác đơn vị chủ trì chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị liên quancó trách nhiệm tham gia phối hợp thực hiện khi có yêu cầu. Đối với những nhiệmvụ không phải thực hiện theo các Đề án, chương trình, cần tổ chức triển khaingay theo chức năng nhiệm vụ để đảm bảo thực hiện kịp thời và hiệu quả nhữngnội dung của kế hoạch này.

2. Giao Vụ Quản lý Khu công nghiệpvà khu chế xuất chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc các đơn vịthực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có liên quan.

3. Trong quá trình thực hiện kế hoạchnày, nếu cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáoLãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc