THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 719/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008 VỀCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1,Điều 1 như sau:

“1. Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chănnuôi (bao gồm hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi giasúc, gia cầm của Trung ương, địa phương và các đơn vị quân đội) có gia súc, giacầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộcphải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm củangười sản xuất bán trên thị trường. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối vớilợn.

b) Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối vớitrâu, bò, dê, cừu, hươu, nai.

c) Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà,vịt, ngan, ngỗng).

Trường hợp giá bán gia súc, gia cầmcó sự thay đổi lớn, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ nêu trên cho phù hợp với giábán gia súc, gia cầm trên thị trường”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a,khoản 2, Điều 1 như sau:

“a) Hỗ trợ cho người trực tiếp thamgia tiêm phòng vắc xin với mức bình quân cho một lần tiêm: 2.000 đồng/con lợn; 4.000đồng/con trâu, bò; 200 đồng/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêmdưới 100.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 đồng/người/ngày”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d,khoản 2, Điều 1 như sau:

“d) Hỗ trợ cho cán bộ thú y và nhữngngười trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy giasúc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượngphòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phunhóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi tối đa100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối vớingày nghỉ, ngày lễ, tết”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1,Điều 3 như sau:

“1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phíphòng, chống dịch kể từ ngày có quyết định công bố dịch đến khi có quyết địnhcông bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng kinh phí phòng, chốngdịch cúm gia cầm, ngân sách nhà nước hỗ trợ trong thời gian có dịch và sau dịchtheo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với trường hợp đặc biệt, ngay từkhi phát sinh ổ dịch đầu tiên cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm (chưa đủ điềukiện công bố dịch) theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịchlây lan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chốngdịch từ ngân sách nhà nước cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức hỗ trợtheo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng