THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1443/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 52/TTr-NHNN ngày 21 tháng 05 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1347/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặngthưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Võ Văn Thanh, Trưởngphòng Kế toán ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng,Ngân hàng Chính sách xã hội;

2. Ông Lê Huy Dân, Giám đốc Chi nhánhNgân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách xã hội;

3. Ông Nguyễn Quang Dinh, Giámđốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và cánhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Viiệt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng