THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1449/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO TỈNH HÀ GIANG ĐỂ XỬ LÝ CÁC CÔNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG SẠTLỞ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI CẤP BÁCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (công văn số 200/TTr-UBND ngày 19tháng 09 năm 2007; số 205/TTr-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2007), ý kiến các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7523/BKH-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2007), Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2853/BNN-ĐĐ ngày 16 tháng 10 năm2007; số 2698/BNN-ĐĐ ngày 01 tháng 10 năm 2007), Tài chính (công văn số 13603/BTC-ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích9 tỷ đồng (chín tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợcho tỉnh Hà Giang để đầu tư xây dựng công trình chống xói lở bờ sông Lô bảo vệquốc lộ 2, đoạn bản Làng Khẻn, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên; công trình kè chốngsạt lở tại tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang và các công trình đê, kè,phòng, chống sạt lở cấp bách của địa phương.

Điều 2.

1. Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí hỗtrợ trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Ngoàinguồn vốn hỗ trợ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chủ động sử dụng nguồn vốnđã được Trung ương giao, nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồnvốn hợp pháp khác để đầu tư các dự án đê, kè chống sạt lở bờ sông Lô và khu dâncư thị xã Hà Giang.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủyban nhân dân Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (4)

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng