THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1453/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNTỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ vềviệc chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam thành công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 2181/TTr-BNN-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn; Tờ trình số 2527/TTr-BNV ngày 30 tháng 7 năm 2010 củaBộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồngthành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thựcmiền Nam như sau:

1. Ông Trần Văn Vẹn, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Trương Thanh Phong, Ủy viênHội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Vũ Bá Vinh, Ủy viên Hội đồngquản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

4. Ông Trương Văn Húa, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

5. Ông Trương Văn Ảnh, Ủy viên Hộiđồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên Tổng Côngty Lương thực miền Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng