UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/2007/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNHLẬP BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị địnhsố 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của BộXây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tưxây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số112/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thườngkỳ UBND tỉnh ngày 29/3/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 236/TTr-SNV ngày 09/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập các ban quảnlý xây dựng, ban quản lý dự án xây dựng cơ bản trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộcSở, UBND thành phố, thị xã, như sau:

1. Quyết định số 1830/QĐ-UB ngày 20/7/2001 của Chủ tịch UBNDtỉnh về thành lập Ban quản lý xây dựng các công trình xây dựng cơ bản chủ yếutỉnh Thanh Hoá (gọi tắt là Ban quản lý xây dựng cơ bản),

2. Quyết định số 2233/QĐ-CT ngày 09/7/2003 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án giao thông I Thanh Hoá,

3. Quyết định số 3083/QĐ-CT ngày 25/9/2003 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án giao thông II Thanh Hoá,

4. Quyết định số 3084/QĐ-CT ngày 25/9/2003 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án giao thông III Thanh Hoá,

5. Quyết định số 415 TC/UBTH ngày 29/5/1990 của UBND tỉnh vềviệc thành lập Ban kiến thiết cơ bản thuỷ lợi; Quyết định số 965 TC/UBTH ngày02/8/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Ban kiến thiết cơ bản thuỷ lợithành Ban quản lý công trình thuỷ lợi thuộc Sở Thuỷ lợi Thanh Hoá; Quyết địnhsố 1892/QĐ-CT ngày 13/7/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máycủa Ban quản lý dự án Thuỷ lợi Thanh Hoá,

6. Quyết định số 201 TC/UBTH ngày 09/3/1994 của UBND tỉnh vềviệc thành lập Ban quản lý công trình y tế; Quyết định số 17/TC-UBTH ngày05/01/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Ban quản lý công trình y tếsang hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban quản lý dự án các công trình ytế,

7. Quyết định số 1338 TC/UBTH ngày 19/10/1993 của Chủ tịchUBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý công trình giáo dục; Quyết định số 16TC/UBTH ngày 05/01/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Ban quản lý côngtrình giáo dục sang hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án và Ban quản lý dự áncác công trình giáo dục,

8. Quyết định số 1974/QĐ-CT ngày 19/6/2003 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Khu di tíchlịch sử Lam Kinh,

9. Quyết định số 227 TC/UBTH ngày 15/3/1994 của Chủ tịchUBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý công trình xây dựng Hồ Thành

10. Quyết định số 291 QĐ/TCCQ ngày 26/3/1990 của UBND tỉnhvề việc thành lập “Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản thị xã Thanh Hoá”,

11. Quyết định số 1125 QĐ/TCCQ ngày 30/9/1985 của UBND tỉnhvề việc thành lập Ban quản lý công trình xây dựng thị xã Bỉm Sơn,

12. Quyết định số 1163 QĐ/TCUB ngày 05/10/1984 của UBND tỉnhvề việc thành lập Ban quản lý công trình xây dựng thị xã Sầm Sơn.

Điều 2.

- Sở Xây dựng tiếp nhận và làm chủ đầu tư các dự án đầu tưxây dựng công trình từ Ban quản lý xây dựng cơ bản và các công trình dân dụngdo UBND tỉnh giao.

- Sở Văn hoá Thông tin tiếp nhận và làm chủ đầu tư các dự ántu bổ, phục hồi và tôn tạo các di tích lịch sử từ Ban quản lý dự án tu bổ, phụchồi và tôn tạo Khu di tích lịch sử Lam Kinh và các công trình tôn tạo, phục hồicác di tích lịch sử văn hoá.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và làmchủ đầu tư các dự án thủy lợi từ Ban quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá.

- Các Sở, UBND cấp huyện được giao làm chủ đầu tư công trìnhxây dựng cơ bản, căn cứ năng lực, nhiệm vụ được giao để quyết định thành lậpBan quản lý dự án hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của phápluật.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn các ngành, UBND cấp huyện có liên quan, bàn giao nguyên trạng hồ sơ,tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, cán bộ, công chức,viên chức và người lao động hợp đồng từ Ban quản lý xây dựng cơ bản về Sở Xâydựng, từ Ban quản lý dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Khu di tích lịch sử LamKinh về Sở Văn hoá Thông tin, từ Ban quản lý dự án thuỷ lợi về Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

Việc bàn giao, tiếp nhận phải thực hiện xong trước ngày31/5/2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn,Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND thành phốThanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn, Trưởng ban quản lý xây dựng cơ bản,Giám đốc (Trưởng ban) quản lý dự án, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi