THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN
--------------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 108/TTr-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6338/TTr-UBND .NN ngày 13 tháng 9 năm 2012, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3506/LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 10 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7590/BKHĐT-KTDV ngày 01 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 13444/BTC-NSNN ngày 03 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói cho nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, cụ thể:
- Tỉnh Thanh Hóa: 3.000 tấn gạo.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Tỉnh Nghệ An: 1.000 tấn gạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?