THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 1472/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất bán muối dự trữ quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại văn bản số 355/CV /TCTM-DTQG ngày 25 tháng 9 năm 2007, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2850/BNN-KH ngày 16 tháng 10 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7524/BKH-TM &DV ngày 15 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất 30.000 tấn muối trắng thuộc hàng dự trữ quốc gia hiện do Bộ đang bảo quản để bán ngay cho các đơn vị, địa phương có nhu cầu sản xuất muối Iốt phục vụ tiêu dùng.

Giá bán muối do Bộ Tài chính quy định.

Số tiền thu được từ việc bán muối dự trữ quốc gia nộp vào Kho Bạc Nhà nước, khi vào thời vụ muối năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng số tiền trên để mua muối nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định.

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,

Hoàng Trung Hải;

- TCTy Muối (Bộ NN&PTNT);

- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,

Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ NN;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản), Nguyện (20b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?